Công nợ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Công nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xem nhanh công nợ của từng khách hàng hoặc của tất cả các khách hàng. Đồng thời phân tích được công nợ theo thời hạn nợ: quá hạn, sắp đến hạn...

HDSD_BANHANG_Congno_manhinhds1

Trên tab Công nợ, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ

Xem thêm

Các nghiệp vụ Bán hàng

Bán hàng theo báo giá

Bán hàng theo đơn đặt hàng

Bán hàng theo hợp đồng

Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng xuất khẩu

Bán hàng thông qua các đại lý

Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Giảm giá hàng bán

Trả lại hàng bán