Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Công nợ >

Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép đưa thông tin khách hàng cần thu hồi công nợ vào một đợt thu hồi nợ cụ thể bên tab Thu nợ.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách công nợ phải thu của khách hàng, chọn khách hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ:

HDSD_BANHANG_Congno_Duakhachhangvaodanhsachthuno_b1

Lựa chọn đưa thông tin khách vào vào một đợt thu nợ có sẵn hay là tạo một đợt thu nợ mới:

oNếu tích chọn Thêm vào đợt thu nợ có sẵn => Thực hiện các thao tác như hình dưới đây.

HDSD_BANHANG_Congno_b3

oNếu tích chọn Thêm vào đợt thu nợ mới => Thực hiện các thao tác như hình dưới đây

HDSD_BANHANG_Congno_b4

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin khách hàng sang danh sách khách hàng cần thu hồi nợ bên tab Thu nợ.

HDSD_BANHANG_Congno_Duakhachhangvaodanhsachthuno_b2