Chứng từ giảm giá hàng bán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Giảm giá hàng bán >

Chứng từ giảm giá hàng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ giảm giá hàng bán.

Cách thao tác

Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Giảm giá hàng bán bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Giảm giá hàng bán chọn chức năng Thêm).

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính):

HDSD_BANHANG_giamgiahangban_b2

Sau khi chọn xong chứng từ bán hàng và nhập đơn giá/giá trị giảm, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin lên chứng từ giảm giá hàng bán:

HDSD_BANHANG_giamgiahangban_b3

Nhập bổ sung thông tin còn thiếu trên chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in => kế toán có thể in chứng từ theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnoteVới chứng từ giảm giá hàng bán cần xuất hoá đơn cho hàng được giảm giá, sau khi cất giữ chứng từ kế toán sẽ thực hiện chức năng Cấp số hoá đơn trên thanh công cụ. Sau đó chọn chức năng In và chọn mẫu hoá đơn GTGT cần in.

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ giảm giá hàng bán
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ