Giảm giá hàng bán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Giảm giá hàng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ giảm giá đối với các hàng hoá được bán của doanh ngiệp.

HDSD_BANHANG_Giamgiahangban_manhinhds

Trên tab Giảm giá hàng bán, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập chứng từ giảm giá hàng bán

Xem thêm

Các nghiệp vụ Bán hàng

Bán hàng theo báo giá

Bán hàng theo đơn đặt hàng

Bán hàng theo hợp đồng

Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng xuất khẩu

Bán hàng thông qua các đại lý

Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Giảm giá hàng bán

Trả lại hàng bán

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ giảm giá hàng bán