Chứng từ trả lại hàng bán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Trả lại hàng bán >

Chứng từ trả lại hàng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập các chứng từ trả lại hàng bán của khách hàng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Trả lại hàng bán bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Trả lại hàng bán chọn chức năng Thêm).

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính):

Thực hiện các thao tác như hình dưới đây:

HDSD_BANHANG_Tralaihangban_chungtutralaihangban_b1        

Sau khi chọn xong chứng từ bán hàng và nhập số lượng hàng bị trả lại, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin lên chứng từ trả lại hàng bán:

HDSD_BANHANG_Tralaihangban_chungtutralaihangban_b2

Nhập bổ sung thông tin còn thiếu trên chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in => kế toán có thể in chứng từ theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ)

NOTE_iconnoteNếu tích chọn mục Kiêm phiếu nhập kho thì sau khi nhấn Cất chứng từ trả lại hàng bán thì hệ thống tự động sinh phiếu nhập kho tương ứng và tự động chuyển thông tin chứng từ nhập kho vừa lập sang tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho. Thao tác chi tiết xem Tại đây

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ trả lại hàng bán
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ