Ghi giảm

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ >

Ghi giảm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ ghi giảm CCDC trong doanh nghiệp.  

HDSD_CCDC_Ghigiam_manhinhds

Trên tab Ghi giảm, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập chứng từ ghi giảm CCDC

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ ghi giảm CCDC