Kiểm kê CCDC

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ >

Kiểm kê CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các bảng kiểm kê CCDC đã được lập. Đồng thời, kiểm tra được tình hình xử lý của các bảng kiểm kê đó.

HDSD_CCDC_KiemkeCCDC_manhinhds

Trên tab Kiểm kê, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập bảng kiểm kê CCDC

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách kiểm kê CCDC