Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCD >

Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.Nghiệp vụ

 

STT

Nhóm nghiệp vụ

Nghiệp vụ

Cách làm trên MISA SME.NET 2015

Cách làm trên MISA SME.NET 2012

 

1

Màn hình Sổ tài sản cố định


Điểm khác:

 

Có màn hình sổ TSCĐ để người dùng xem nhanh được tình hình sử dụng tài sản tại doanh nghiệp: tình hình ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển, điều chỉnh, Đánh giá lại...  

 

Cách thao tác:

Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn tab Sổ tài sản

Có thể xem danh sách TSCĐ theo nhiều tiêu chí bằng cách tích chọn:

Tất cả tài sản

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Đánh giá lại trong kỳ

Điều chuyển trong kỳ

Nhấn Lấy dữ liệu

 

- Sổ TSCĐ xem trên báo cáo TSCĐ

2

Ghi tăng TSCĐ

Quản lý chứng từ ghi tăng TSCĐ

Điểm khác:

 

Có thêm màn hình danh sách ghi tăng TSCĐ: để người dùng dễ nhận biết để ghi tăng TSCĐ thì làm ở đâu và có thể quản lý được danh sách chứng từ ghi tăng TSCĐ

Cách thao tác:

Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng

Để xem danh sách chứng từ ghi tăng TSCĐ theo thời gian, thực hiện thiết lập khoảng thời gian muốn xem danh sách tại mục Kỳ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu

 

- Có danh sách chứng từ ghi tăng TSCĐ riêng

3

Quản lý thông tin chi tiết TSCĐ

Điểm khác:

 

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: Ghi tăng TSCĐ cho phép người dùng tự thiết lập phân bổ chi phí nếu TSCĐ có nhu cầu phân bổ cho nhiều đối tượng khác nhau như đối tượng THCP, công trình, đơn vị.... Khi phân bổ thì sẽ bổ theo tỷ lệ mà người dùng thiết lập. Nếu TSCĐ không có nhu cầu phân bổ thì sẽ ngầm định bổ 100 % cho đơn vị sử dụng TS đó  

Cách thao tác:

Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Ghi tăng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Ghi tăng chọn chức năng Thêm), sau đó khai báo các thông tin chi tiết về TSCĐ

Khai báo các thông tin cơ bản về TSCĐ được mua về ở phần Thông tin chung

Khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ ở phần Thông tin khấu hao

Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị TSCĐ ở tab Thiết lập phân bổ

Chọn nguồn gốc hình thành lên TSCĐ & chọn chứng từ tham chiếu làm nguồn gốc hình thành TSCĐ tại tab Nguồn gốc hình thành

Liệt kê các bộ phận chi tiết cấu thành lên TSCĐ tại tab Bộ phận cấu thành

Liệt kê các dụng cụ, phụ tùng kèm theo tài sản tại tab Dụng cụ, phụ tùng kèm theo

Sau khi khai báo xong TSCĐ, nhấn Ghi tăng

- Danh mục TSCĐ có 1 TK chi phí, muốn hạch toán cho nhiều TK chi phí thì người dùng thiết lập khi phân bổ TSCĐ ở chứng từ khấu hao

4

Mua TSCĐ đưa vào sử dụng

Điểm khác:

 

Hạch toán và ghi tăng trên sổ tài sản độc lập nhau, trên chứng từ ghi tăng có thể tham chiếu đến các chứng từ mua TSCĐ để kiểm tra khi cần
Các bước thực hiện: Hạch toán nghiệp vụ mua TSCĐ ở phân quỹ, ngân hàng, tổng hợp tùy thuộc vào phương thức thanh toán để ghi váo sổ cái. Sau đó làm chứng từ ghi tăng TSCĐ để ghi vào sổ TSCĐ

Cách thao tác:

Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, chọn chức năng Thêmsau đó khai báo các thông tin chi tiết về TSCĐ

Khai báo các thông tin cơ bản về TSCĐ được mua về ở phần Thông tin chung

Khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ ở phần Thông tin khấu hao

Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị TSCĐ ở tab Thiết lập phân bổ

Chọn nguồn gốc hình thành lên TSCĐ & chọn chứng từ tham chiếu làm nguồn gốc hình thành TSCĐ tại tab Nguồn gốc hình thành

Liệt kê các bộ phận chi tiết cấu thành lên TSCĐ tại tab Bộ phận cấu thành

Liệt kê các dụng cụ, phụ tùng kèm theo tài sản tại tab Dụng cụ, phụ tùng kèm theo (nếu cần)

Sau khi khai báo xong TSCĐ, nhấn Ghi tăng

- Hạch toán và ghi tăng trên cùng 1 chứng từ
- Các bước thực hiện: Khai báo danh mục TSCĐ, sau đó làm chứng từ mua TSCĐ và ghi tăng để hạch toán ghi sổ cái và ghi vào sổ TSCĐ

5

Ghi tăng khác như: Xuất kho hàng hóa, thành phẩm làm TSCĐ, Nhận vốn góp bằng TSCĐ, TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng....

Điểm khác:

 

Cách thao tác:

Hạch toán tài khoản ở các phân hệ liên quan như xuất kho, chứng từ nghiệp vụ khác...

Đối với nghiệp vụ Xuất kho hàng hóa thành phẩm làm TSCĐ thì vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho thực hiện Xuất kho hàng hóa thành phẩm đưa vào làm TSCĐ. Sau đó thực hiện kê khai thuế GTGT ở phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác

Đối với nghiệp vụ nhân vốn góp bằng TSCĐ thực hiện hạch toán nghiệp vụ nhận vốn góp bằng TSCĐ tại phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác

1 số nghiệp vụ có liên quan khác thao tác chi tiết tham khảo tại đây

Sau đó làm chứng từ ghi tăng TSCĐ để ghi vào sổ TSCĐ tại phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, thực hiện chức năng Thêm

- Các bước thực hiện: Khai báo danh mục TSCĐ. Sau đó làm chứng từ ghi tăng khác để hạch toán ghi sổ cái (Nợ 211/Có512) và ghi vào sổ TSCĐ

6

Chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ sở hữu

Chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ sở hữu của doanh nghiệp

 

Điểm khác:

 

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012:Có chức năng chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ sở hữu để đáp ứng được nghiệp vụ này

Cách thao tác:

Hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ thuê tài chính tại phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác

Thực hiện ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ tại phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, thực hiện chức năng Thêm

 

Thực hiện ghi giảm TSCĐ thuê tài chính, sau đó khai báo TSCĐ từ năm trước để ghi tăng lên sổ TSCĐ, hạch toán chuyển hao mòn lũy kế Nợ 2142/Có 2141 ở chứng từ nghiệp vụ khác → hạn chế: chưa đáp ứng được đúng nghiệp vụ vì không khai báo được đúng thời gian đã sử dụng của TSCĐ

7

Đánh giá lại TSCĐ


 

Điểm khác:

 

Cho phép đánh giá lại cho nhiều TSCĐ cùng 1 lúc, cải tiến giao diện để dễ nhìn hơn

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012:Cho phép điều chỉnh: Giá trị còn lại, thời gian sử dụng và hao mòn lũy kế. Chương trình tự hạch toán đúng giá trị khấu hao, hao mòn lũy kế đã điều chỉnh

Cách thao tác:

tại phân hệ Tài sản cố định\tab Đánh giá lại, thực hiện chức năng Thêm

Chọn lý do đánh giá, khai báo các thông tin cần thiết rồi nhấn Cất

- Mỗi lần chỉ đánh giá lại 1 TSCĐ nên giao diện dễ nhìn
- Cho phép điều chỉnh: thời gian sử dụng, Giá tri tính khấu hao và hao mòn lũy kế => Người dùng tự hạch toán hao mòn lũy kế tăng/giảm nên có thể sẽ lệch với giá trị tính khấu hao đã điều chỉnh

8

Tính khấu hao TSCĐ

- Khấu hao TSCĐ hàng tháng
- Phân bổ khấu hao cho các đối tượng THCP, công trình, đơn vị...
- Hạch toán chi phí khấu hao

 

Điểm khác:

 

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012:

Không sinh ra chứng từ hạch toán chi phí khấu hao mà sẽ hạch toán ngay ở chứng từ hấu hao TSCĐ → không phải nhấn hạch toán

Cho phép khai báo giá trị khấu hao đúng theo luật thuế TNDN và tự động tách chi phí khấu hao hợp lý và chi phí khấu hao không hợp lý

Cách thao tác:

Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Tính khấu hao, chọn chức năng Thêm

Khai báo thời gian tính khấu hao, các thông tin cần thiết rồi nhấn Cất

- Sinh ra chứng từ hạch toán khấu hao riêng theo số tiền đã phân bổ

9

Điều chuyển TSCĐ

Điều chuyển TSCĐ giữa các đơn vị sử dụng

 

Điểm khác:

 

Bỏ bớt các cột thống kê không cần thiết như Mục thu/chi, Đối tượng THCP...

Cách thao tác:

Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Điều chuyển bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Điều chuyển chọn chức năng Thêm)

Sau khi khai báo xong thông tin điều chuyển TSCĐ, nhấn Cất


10

Ghi giảm TSCĐ

Thanh lý TSCĐ
Mang tài sản đi góp vốn
Chuyển TSCĐ thành CCDC

Điểm khác:

 

Mỗi TSCĐ ghi giảm hiển thị thành 1 dòng

Bổ sung thêm tab Hạch toán để người dùng biết được cặp định khoản được ghi lên sổ cái như thế nào, người dùng có thể lựa chọn thêm các thông tin thống kê như đối tượng THCP, công trình...

Cách thao tác:

Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Ghi giảm bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Ghi giảm chọn chức năng Thêm)

Sau khi khai báo xong thông tin đánh ghi giảm TSCĐ, nhấn Cất

- Mỗi TSCĐ ghi giảm hiển thị 2 dòng, 1 dòng hạch toán giá trị còn lại, 1 dòng hạch toán hao mòn lũy kế

11

Kiểm kê TSCĐ

Kiểm kê định kỳ về tình trạng sử dụng TSCĐ tại các đơn vị sử dụng

Điểm khác:

 

Cho phép ghi nhận kết quả kiểm kê tình trạng mất còn, chất lượng và trạng thái sử dụng của toàn bộ TSCĐ trong DN

Cách thao tác:

Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Kiểm kê bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Kiểm kê chọn chức năng Thêm)

Sau khi nhập xong thông tin, nhấn Cất

Không làm

12

Khai báo TSCĐ từ năm trước

Khai báo TSCĐ đã ghi tăng trước ngày bắt đầu hach toán trên phần mềm để quản lý và phân bổ tiếp trên phần mềm

Điểm khác:

 

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012:Khai báo nhiều TSCĐ 1 lúc hoặc nhập khẩu từ Excel

Cách thao tác:

Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Khai báo tài sản đầu kỳ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Khai báo tài sản đầu kỳ)

Sau khi khai báo xong thông tin cho các tài sản cố định năm trước, nhấn Cất

Khai báo từng TSCĐ hoặc nhập khẩu từ Excel

 

 

 

2.Báo cáo

 

STT

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2012

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2015

Cách xem báo cáo trên MISA SME.NET  2015

 

1

Sổ theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định

Sổ tài sản cố định

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Tài sản cố định\Sổ tài sản cố định

2

Liệt kê danh sách tài sản cố định

Sổ tài sản cố định (Danh sách TS)

Vào phân hệ TSCĐ\tab Báo cáo phân tích

Nhấn Chọn báo cáo

Chọn Sổ tài sản cố định

3

S21-DN: Sổ tài sản cố định

S10-DNN: Sổ tài sản cố định

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Tài sản cố định\S10-DNN: Sổ tài sản cố định

4

S22-DN: Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng

Sổ tài sản cố định (Danh sách TS)

Vào phân hệ TSCĐ\tab Báo cáo phân tích

Nhấn Chọn báo cáo

Chọn Sổ tài sản cố định

Nhóm theo Đơn vị sử dụng

Sửa mẫu để hiển thị cột Chứng từ ghi giảm, Ngày ghi giảm. Thao tác chi tiết xem Tại đây

5

S23-DN: Thẻ Tài sản cố định

Thẻ tài sản cố định

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Tài sản cố định\Thẻ tài sản cố định

6

Bảng đăng ký mức trích khấu hao TSCĐ

Sổ tài sản cố định (Danh sách TS)

Vào phân hệ TSCĐ\tab Báo cáo phân tích

Nhấn Chọn báo cáo

Chọn Sổ tài sản cố định

7

Tình hình sử dụng tài sản cố định

Sổ tài sản cố định (Danh sách TS)

(Xem từng TS có thể biết các chứng từ liên quan đến TS đó.)

Vào phân hệ TSCĐ\tab Báo cáo phân tích

Nhấn Chọn báo cáo

Chọn Sổ tài sản cố định

8

Sổ tài sản cố định

Sổ tài sản cố định

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Tài sản cố định\Sổ tài sản cố định

9

Thẻ tài sản cố định

Thẻ tài sản cố định

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Tài sản cố định\Thẻ tài sản cố định

10

Danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng

Sổ tài sản cố định (Danh sách TS)

Vào phân hệ TSCĐ\tab Báo cáo phân tích

Nhấn Chọn báo cáo

Chọn Sổ tài sản cố định

11

Danh sách tài sản cố định

Sổ tài sản cố định (Danh sách TS)

Vào phân hệ TSCĐ\tab Báo cáo phân tích

Nhấn Chọn báo cáo

Chọn Sổ tài sản cố định