Chọn chứng từ trên bảng kê bán ra

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế > Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT) >

Chọn chứng từ trên bảng kê bán ra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn chứng từ lên bảng kê bán ra

Cách thao tác

Khi lập tờ khai thuế GTGT (tờ khai thuế GTGT khấu trừ và tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư): chọn sang tab của bảng kê bán ra

Nhấn chức năng Chọn chứng từ

Tinhnangmoi_R13_kethopnhieutieuchi

Sau khi khai báo xong bảng kê hóa đơn,chứng từ bán ra thì nhấn Cất