Chọn chứng từ trên bảng kê mua vào

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế > Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT) >

Chọn chứng từ trên bảng kê mua vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn chứng từ lên bảng kê mua vào

Cách thao tác

Khi lập tờ khai thuế GTGT (tờ khai thuế GTGT khấu trừ và tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư): chọn sang tab của bảng kê mua vào

Nhấn chức năng Chọn chứng từ

Tinhnangmoi_R13_kethopnhieutieuchi_muavao

Sau khi khai báo xong bảng kê hóa đơn, chứng từ mua vào thì nhấn Cất