Khoá sổ kỳ kế toán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp >

Khoá sổ kỳ kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép kế toán thực hiện khoá sổ dữ liệu sau khi chốt được dữ liệu vào cuối kỳ kế toán. Sau khi khóa sổ, mọi chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở về trước sẽ không được phép sửa đổi.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Khoá sổ kỳ kế toán tại phần thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Khoá sổ kỳ kế toán:

HDSD_TONGHOP_Khoasokyketoan

Chọn ngày khóa sổ mới

Nhấn Thực hiện

NOTE_iconnote Trong trường hợp thực hiện khóa sổ, xuất hiện một số chứng từ không ghi được sổ, chương trình sẽ yêu cầu phải xử lý các chứng từ này trước khi khóa sổ (Tham khảo Xử lý các chứng từ chưa ghi sổ).