Tên máy chủ không đúng

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào chương trình > Không tìm thấy máy chủ SQL Server >

Tên máy chủ không đúng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo không tìm thấy máy chủ SQL Server do tên máy chủ không đúng

Vuongmac_Khongtimthaymaychu_nhapsautenmaychu_01

Cách khắc phục:

Trong trường hợp gặp lỗi này, khắc phục bằng cách nhập đúng tên máy chủ