Những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào chương trình

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp >

Những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào chương trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đăng nhập vào chương trình MISA SME 2015, có thể gặp 1 số vướng mắc như sau:

Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động

Không tìm thấy máychủ SQL Server

oTên máy chủ không đúng

oSQL Server Browser đang ngừng hoạt động

oGiao thức TCP/IP đang disable

Không kết nối được đến máy chủ SQL Server

oMáy chủ SQL Server đang bị ngưng hoạt động

oKhông có quyền truy cập đến máy chủ SQL Server

Lỗi chưa xác định