Máy chủ SQL Server đang bị ngưng hoạt động

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào chương trình > Không kết nối được đến máy chủ SQL Server >

Máy chủ SQL Server đang bị ngưng hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo không kết nối được đến máy chủ SQL Server do Máy chủ SQL Server Browser đang bị ngưng hoạt động

Vuongmac_maychungunghoatdong

Cách khắc phục:

Khi gặp lỗi này, khắc phục bằng cách thực hiện các thao tác tương tự trường hợp Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động. Chi tiết xem Tại đây