Không kết nối được đến máy chủ SQL Server

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào chương trình >

Không kết nối được đến máy chủ SQL Server

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo

"Không kết nối được đến máy chủ SQL Server. Có thể là do một trong các nguyên nhân sau "

Máy chủ SQL Server đang bị ngưng hoạt động

Không có quyền truy cập đến máy chủ SQL Server