SQL Server Browser đang ngừng hoạt động

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào chương trình > Không tìm thấy máy chủ SQL Server >

SQL Server Browser đang ngừng hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo không tìm thấy máy chủ SQL Server do SQL Server Browser đang ngừng hoạt động

Vuongmac_anhloi_khongtimthaymaychu_01

Cách khắc phục:

Khi gặp lỗi này, khắc phục bằng cách thực hiện các thao tác sau:

Nhập Vào All Programs\Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager

Vuongmac_MaychuSQLServer_bingung_B1_01

Chọn mục SQL Server 2015 Services trên màn hình hộp thoại SQL Server Configuration Manager

Vuongmac_KhongtimthaymaychuSQL_SQL Server dang bi ngung_b1_01

Nhấn chọn mục SQL Server Browser đang ở trạng thái Stopped

Nhấn chuột phải và chọn Start

NOTE_iconnote ở bước này nên kiểm tra xem chế độ Start Mode của SQL Browser đã ở trạng thái Automatic hay chưa. Nếu chưa thì thực hiện các thao tác sau

vuongmac_KhongtimthaymaychuSQL_SQLServerdangbingung_kiemtra_automatic_01

Sau đó thực hiện lại thao tác Start SQL Browser

Vuongmac_KhongtimthaymaychuSQL_SQL Server dang bi ngung_b1_01