Không tìm thấy máy chủ SQL Server

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào chương trình >

Không tìm thấy máy chủ SQL Server

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo

"Không tìm thấy máy chủ SQL Server. Có thể là do một trong các nguyên nhân sau "

Vuongmac_anhloi_khongtimthaymaychu_01

Tên máy chủ không đúng

SQL Server Browser đang ngừng hoạt động

Giao thức TCP/IP đang disable

Bị tường lửa chặn kết nối SQL Server qua TCP/IP