Giao thức TCP/IP đang disable

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào chương trình > Không tìm thấy máy chủ SQL Server >

Giao thức TCP/IP đang disable

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo không tìm thấy máy chủ SQL Server do Giao thức TCP/IP đang disable

Vuongmac_anhloi_khongtimthaymaychu_01

Cách khắc phục:

Khi gặp lỗi này, khắc phục bằng cách thực hiện các thao tác sau:

Nhập Vào All Programs\Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager

Vuongmac_MaychuSQLServer_bingung_B1_01

Chọn mục SQL Server 2015 Services trên màn hình hộp thoại SQL Server Configuration Manager

Vuongmac_KhongtimthaymaychuSQL Server_GiaothucTCP_01

Nhấn chọn mục SQL Server 2005 Network Configuration (32bit) rồi thao tác như hình trên

Sau đó thực hiện Start lại SQL Browser

Vuongmac_KhongtimthaymaychuSQL_SQL Server dang bi ngung_b1_01