Kế toán mong muốn lập kèm được bảng kê 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn khi lập phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi để làm căn cứ xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán mong muốn lập kèm được bảng kê 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn khi lập phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi để làm căn cứ xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, trên chứng từ trả tiền nhà cung cấp, chương trình cho phép in được bảng kê 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn để kẹp cùng với phiếu chi mua hàng.

Cách thực hiện

Lập chứng từ trả tiền nhà cung cấp

105411_3

Bảng kê in ra như sau:

105411_2

NOTE_iconnote   Lưu ý: Khi in bảng kê chỉ lấy lên các chứng từ mua hàng Không có hóa đơn đã được chọn để trả tiền trên chứng từ trả tiền

Chương trình bổ sung trường Số chứng từ trả tiền khi sửa mẫu Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

oIn mẫu 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơnSửa mẫu

105411_4

oTrường PayRefNo sẽ lấy lên Số chứng từ trả tiền cho các chứng từ mua hàng.

oTại vị trí cần hiển thị trường PayRefNo, xóa bỏ công thức cũ (nếu có), sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường PayRefNo, kéo vào vị trí cần hiển thị.

oMẫu sau khi sửa như sau:

105411_5