Trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng, kế toán muốn có thông tin tình trạng, công trình, đối tượng THCP, đơn đặt hàng, hợp đồng để đôn đốc việc mua nguyên vật liệu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng, kế toán muốn có thông tin tình trạng, công trình, đối tượng THCP, đơn đặt hàng, hợp đồng để đôn đốc việc mua nguyên vật liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng, kế toán có thể xem được thông tin tình trạng, công trình, đối tượng THCP, đơn đặt hàng, hợp đồng để đôn đốc việc mua nguyên vật liệu.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Mua hàng\Tình hình thực hiện đơn mua hàng:

94301_1

Trên giao diện Sửa mẫu

94301_2

Mẫu báo cáo sau khi sửa:

94301_4