Khi xem sổ chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, kế toán muốn xem được các thông tin đã ghi chú trên trường mở rộng của chứng từ bán hàng để kiểm tra được nhanh các thông tin trên hóa đơn mà không cần mở lại hóa đơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Khi xem sổ chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, kế toán muốn xem được các thông tin đã ghi chú trên trường mở rộng của chứng từ bán hàng để kiểm tra được nhanh các thông tin trên hóa đơn mà không cần mở lại hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, chương trình bổ sung thêm các trường mở rộng thông tin chung để lấy được thông tin đã ghi chú như thông tin tên người liên hệ, email số điện thoại ... để thuận tiện cho kiểm tra, đối chiếu, liên hệ với khách hàng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng: lập chứng từ bán hàng như sau

113769_1

Vào Báo cáo\Bán hàng\Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

113769_2

Trên giao diện Sửa mẫu

113769_3

Mẫu sau khi sửa

113769_4