13. Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Thông tư TT200 sang dữ liệu Quyết định QĐ48 và ngược lại

Navigation:  »No topics above this level«

13. Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Thông tư TT200 sang dữ liệu Quyết định QĐ48 và ngược lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Thông tư 200 (TT200/2014/TT-BTC) sang dữ liệu Quyết định 48 (QĐ48/2006/QĐ-BTC)

Mục đích

Hướng dẫn người dùng chuyển đổi dữ liệu kế toán đã làm theo Thông tư TT200/2014-TT/BTC ngày 22/12/2014 sang chế độ kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 và ngược lại để giúp doanh nghiệp in chứng từ, sổ sách, báo cáo theo đúng quy định.

Các trường hợp phát sinh

Do NSD tạo dữ liệu nhầm chế độ kế toán đơn vị sử dụng: Đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo QĐ48 nhưng khi tạo dữ liệu kế toán thì tạo theo TT200 và ngược lại.

Do ban đầu đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo 48 nhưng sau này mở rộng quy mô, đơn vị phát triển lên thì chuyển sang áp dụng TT200. Tuy nhiên kế toán đã tạo dữ liệu từ năm trước theo QĐ48 và đã nhập chứng từ năm mới vào, sau đó phát hiện ra thì muốn chuyển từ QĐ48 sang TT200

Cách thực hiện

Ghi nhận lại các thông tin cơ bản về dữ liệu đã tạo: Để căn cứ tạo dữ liệu mới theo QĐ48/2006/QĐ-BTC trùng khớp với thông tin của dữ liệu cần chuyển đổi từ thông tư 200, bằng cách vào menu Tệp\Thông tin dữ liệu.

                                                        25.72.45

Tạo dữ liệu theo QĐ48 có các thông tin ban đầu tương tự dữ liệu theo Thông tư 200 (Chỉ khác về thông tin chế độ kế toán áp dụng) theo hướng dẫn Tại đây

Kiểm tra đảm bảo dữ liệu trên TT200 đúng và xử lý các chứng từ chưa ghi sổ (nếu có) trên dữ liệu theo TT200

Xuất khẩu dữ liệu trên dữ liệu theo TT200 theo hướng dẫn Tại đây

Nhập khẩu dữ liệu từ file được xuất khẩu ở trên vào dữ liệu QĐ48 vừa tạo theo hướng dẫn Tại đây

Sau khi thực hiện nhập khẩu dữ liệu thì cần thực hiện:

Chuyển tài khoản hạch toán: Chuyển tài khoản hạch toán cho các chứng từ đã làm đối với các tài khoản có sự khác nhau giữa QĐ48 và TT200 (Tham khảo bảng so sánh hệ thống tài khoản QĐ48 và TT200 Tại đây)

Kiểm tra tính chất tài khoản:

oMục đích: Kiểm tra lại tính chất tài khoản, đối với trường hợp tài khoản NSD đã thay đổi tính chất tài khoản khác ngầm định thì sửa lại tính chất ngầm định cho phù hợp vì khi lên báo cáo số liệu sẽ hiển thị khác: Ví dụTK 353 chương trình ngầm định Dư Có nhưng NSD đã sửa thành lưỡng tính thì sang dữliệu mới cũng phải thay đổi lại tính chất.

oCách thực hiện: Vào Danh mục\Hệ thống tài khoản thực hiện xuất khẩu hệ thống tài khoản để đối chiếu tính chất và sửa lại

Kiểm tra lại dữ liệu, nếu dữ liệu cũ theo TT200 vẫn còn các chứng từ chưa ghi sổ thì trên dữ liệu mới theo QD48 cũng thực hiện bỏ ghi hoặc ghi sổ tương tự để đối chiếu số liệu dễ dàng.

Nếu dữ liệu có phát sinh tính giá thành thì:

oXóa chứng từ kết chuyển chi phí sản xuất: Vào sổ cái tài khoản 154 -> Tìm đến chứng từ kết chuyển chi phí sản xuất -> Tích vào số chứng từ để mở lên, bỏ ghi và xóa.

oTính lại giá thành theo hướng dẫn tính giá thành Tại đây (Chỉ làm bước này nếu có kỳ tính giá thành đã được tính trên dữ liệu theo TT200)

Trên TT200 không có tài khoản ngoài bảng nên khi chuyển từ TT200 sang QĐ48 kiểm tra lại và hạch toán bổ sung cho các tài khoản này, trường hợp hạch toán liên quan đến ngoại tệ khi nhập khẩu chương trình đã tự động sinh chứng từ ghi đồng thời.

Đối với hàng hóa hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận bán hộ, ký gửi: cần lọc các chứng từ nhập xuất kho có Tài khoản kho trống để sửa lại chứng từ hạch toán, hạch toán bổ sung vào TK 002,003 bằng cách vào Sổchi tiết vật tư, hàng hóa, sửa mẫu để hiển thị cột TK kho lên, lọc TK Kho trống.

Bảo trì lại dữ liệu: Vào Tiện ích\ Bảo trì dữ liệu

Sau khi thực hiện xong các thao tác trên thì kiểm tra lại báo cáo để đảm bảo số liệu đã được chuyển sang đúng

oBảng cân đối tài khoản để kiểm tra số dư, phát sinh tài khoản

oCác báo cáo chi tiết để đảm bảo khớp số liệu chi tiết, ví dụ: Báo cáo chi tiết công nợ, báo cáo kho, Báo cáo TSCĐ, CCDC...

 

Trường hợp chuyển từ QĐ48 (QĐ48/2006/QĐ-BTC) sang TT200 (TT200/2014/TT-BTC): Thực hiện tương tự. Lưu ý: Bỏ hạch toán tài khoản ngoài bảng và theo dõi chi tiết trên sổ sách, báo cáo liên quan.

Đối với hàng hóa hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận bán hộ, ký gửi:

   Khi chuyển từ QĐ48 sang TT200 thì vào Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư, hàng hóa và tích chọn “Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công/bán hộ, ký gửi”. Sau đó lọc các chứng từ liên quan đến kho và bỏ hạch toán vào TK 002,003, tại cột Hàng hóa giữhộ, bán hộ để chọn giá trị tương ứng.