Kế toán công trình muốn chọn được nhiều tài sản trên phiếu điều chuyển tài sản để đỡ tốn thời gian thao tác

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán công trình muốn chọn được nhiều tài sản trên phiếu điều chuyển tài sản để đỡ tốn thời gian thao tác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi thực hiện điều chuyển TSCĐ, chương trình cho phép chọn được nhiều TSCĐ cùng một lúc để thao tác nhập liệu nhanh hơn.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Điều chuyển: chọn tài sản điều chuyển

94299_1

Chứng từ điều chuyển hiển thị như sau

94299_2