Kế toán muốn ẩn được cột chiết khấu trong chính sách giá tránh bị rối thông tin trong trường hợp tại đơn vị không phát sinh chiết khấu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán muốn ẩn được cột chiết khấu trong chính sách giá tránh bị rối thông tin trong trường hợp tại đơn vị không phát sinh chiết khấu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi thiết lập chính sách giá, trong trường hợp không có chính sách chiết khấu thì chương trình ẩn bước thiết lập chiết khấu và các cột chiết khấu trong chính sách giá để tránh bị rối.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chính sách giá

88692_1

Nếu không tích chọn "Có thiết lập chính sách chiết khấu" thì chương trình sẽ bỏ bước 5. Xây dựng chiết khấu

88692_2

Nếu tích chọn "Có thiết lập chính sách chiết khấu" thì chương trình sẽ có bước 5. Xây dựng chiết khấu

88692_3