Kế toán muốn chương trình cảnh báo khi người dùng nhập hóa đơn đầu vào bị trùng trên các giao diện như mua hàng, phiếu chi, ủy nhiệm chi ... để tránh nhập trùng lên báo cáo thuế bị sai

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.82 >

Kế toán muốn chương trình cảnh báo khi người dùng nhập hóa đơn đầu vào bị trùng trên các giao diện như mua hàng, phiếu chi, ủy nhiệm chi ... để tránh nhập trùng lên báo cáo thuế bị sai

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.82, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập các hóa đơn đầu vào đã bị trùng số hóa đơn thì chương trình sẽ thực hiện cảnh báo cho kế toán biết để tránh nhập trùng dẫn tới báo cáo thuế không đúng.

Cách thực hiện

Trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Khác:

25.72.29

Nếu chọn Không cảnh báo thì khi Cất chứng từ, nếu hóa đơn đã bị trùng thì chương trình không thực hiện cảnh báo gì.

Nếu chọn Cảnh báo thì khi Cất chứng từ, chương trình hiển thị cảnh báo nhưng vẫn cho phép Cất khi hóa đơn trên chứng từ đã bị kê khai trùng trên 1 chứng từ khác

Nếu chọn Cảnh báo và không cho Cất thì khi Cất chứng từ, chương trình hiển thị cảnh báo và không cho phép Cất khi hóa đơn trên chứng từ đã bị kê khai trùng trên 1 chứng từ khác.

Giả sử trên Hệ thống\Tùy chọn, kế toán chọn Cảnh báo khi nhập trùng số hóa đơn đầu vào

Trong kỳ đã có 1 chứng từ có thông tin hóa đơn như sau:

25.72.30

Lại lập tiếp 1 chứng từ có cùng số hóa đơn trên thì khi Cất, chương trình hiển thị cảnh báo:

            25.72.31

Nhấn Có thì thực hiện Cất chứng từ, nhấn Không thì không thực hiện Cất.