Kế toán muốn ghi nhận được hạn thanh toán trên chứng từ nhận hóa đơn để theo dõi đúng được hạn nợ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.82 >

Kế toán muốn ghi nhận được hạn thanh toán trên chứng từ nhận hóa đơn để theo dõi đúng được hạn nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.82, trên MISA SME.NET 2015, với các trường hợp khi mua hàng mà hàng hóa về trước hóa đơn về sau, kế toán có thể theo dõi được hạn thanh toán chi tiết trên chứng từ nhận hóa đơn để theo dõi chính xác được thời hạn thanh toán của các khoản nợ.

Cách thực hiện

Vào Mua hàng, có chứng từ mua hàng như sau:

25.72.13

Thực hiện Nhận hóa đơn, chương trình hiển thị chứng từ, trong đó chương trình tự động lấy lên Hạn thanh toán từ chứng từ mua hàng:

25.72.14