Khi chấm công theo buổi, kế toán muốn khi tích chọn ký hiệu chấm công thì tự động bỏ tích ký hiệu chấm công lương cả ngày để người sử dụng không phải thêm thao tác bỏ tích chọn ký hiệu chấm công lương cả ngày

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.82 >

Khi chấm công theo buổi, kế toán muốn khi tích chọn ký hiệu chấm công thì tự động bỏ tích ký hiệu chấm công lương cả ngày để người sử dụng không phải thêm thao tác bỏ tích chọn ký hiệu chấm công lương cả ngày

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.82, trên MISA SME.NET 2015, khi lập bảng chấm công theo buổi, nếu kế toán đã chọn ký hiệu chấm công khác ký hiệu chấm công mặc định thì chương trình tự động bỏ tích chọn vào ký hiệu chấm công mặc định giúp kế toán đỡ mất công thao tác.

Cách thực hiện

Vào Tiền lương\Chấm công, chọn bảng chấm công theo buổi, chương trình hiển thị giao diện:

25.72.11

Khi đó chương trình hiển thị bảng chấm công:

25.72.12

Tương ứng với từng ngày chấm công, xổ combo và chọn 1 ký hiệu chấm công bất kỳ thì chương trình tự động bỏ tích chọn tại ký hiệu chấm công mặc định: Lương thời gian (cả ngày).