Kế toán muốn theo dõi số lượng hàng khuyến mại trên báo cáo Sổ chi tiết bán hàng để phục vụ yêu cầu kiểm tra, thống kê chi tiết số lượng hàng khuyến mại xuất trong kỳ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.82 >

Kế toán muốn theo dõi số lượng hàng khuyến mại trên báo cáo Sổ chi tiết bán hàng để phục vụ yêu cầu kiểm tra, thống kê chi tiết số lượng hàng khuyến mại xuất trong kỳ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.82        , trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Sổ chi tiết bán hàng, kế toán xem được chi tiết Số lượng bán, Tổng số lượng bán, Số lượng bán khuyến mại, Số lượng trả lại,  Số lượng trả lại khuyến mại, Tổng số lượng trả lại của từng mặt hàng để dễ dàng kiểm tra và đối chiếu với báo cáo Tổng hợp bán hàng.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Bán hàng, chọn báo cáo Sổ chi tiết bán hàng, chương trình hiển thị giao diện tham số báo cáo:

25.72.09

Khi đó chương trình hiển thị báo cáo trong đó Tổng SL bán = Số lượng bán + Số lượng bán khuyến mại, Tổng số lượng trả lại = Số lượng trả lại + Số lượng trả lại khuyến mại.

25.72.10