Không cài đặt được chương trình trên máy tính có sử dụng hệ điều hành window 8

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc trong quá trình cài đặt chương trình >

Không cài đặt được chương trình trên máy tính có sử dụng hệ điều hành window 8

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Không cài đặt được chương trình trên máy tính có sử dụng hệ điều hành window 8 bởi những lý do sau:

1.Không cài được .NET Framwork

2.Không cài được SQL Server