Khách hàng mong muốn với hàng hóa khai báo tính chất là diễn giải khi lên hóa đơn để in sẽ không hiển thị số thứ tự do thông tin mang tính chất bổ sung không phải hàng hóa xuất bán.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Khách hàng mong muốn với hàng hóa khai báo tính chất là diễn giải khi lên hóa đơn để in sẽ không hiển thị số thứ tự do thông tin mang tính chất bổ sung không phải hàng hóa xuất bán.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, khi in hóa đơn và các mẫu phiếu xuất bán hàng, với các mặt hàng có tính chất Chỉ là diễn giải thì không đánh số thứ tự để phản ánh đúng thứ tự các mặt hàng bán trên chứng từ.

Cách thực hiện

Chương trình sẽ thực hiện với các mẫu:

oHóa đơn bán hàng (Mẫu đặt in)

oHóa đơn bán hàng (Mẫu tự in - 3 liên)

oHóa đơn bán hàng (Nhiều tỷ lệ chiết khấu)

oHóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất)

oHóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất, nhiều tỷ lệ chiết khấu)

oHóa đơn GTGT (Mẫu đặt in - A5)

oHóa đơn GTGT (Mẫu đặt in)

oHóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên - A5)

oHóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên)

oHóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên - A5)

oHóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên)

oHóa đơn GTGT (Mẫu tự in - song ngữ)

oHóa đơn GTGT (Mẫu xăng dầu - đặt in)

oHóa đơn GTGT (Mẫu xăng dầu - tự in)

oPhiếu xuất kho bán hàng

oPhiếu xuất kho bán hàng (Mẫu A5)

oPhiếu xuất kho bán hàng (Số lô, Hạn sử dụng)

oPhiếu xuất kho kiêm bảo hành (mã quy cách)

oBảng kê hàng hóa, dịch vụ (in trên giao diện chứng từ)

oHóa đơn từ khởi tạo hóa đơn (tất cả các mẫu hóa đơn)

Chi tiết thay đổi:

oVào Danh mục\Vật tư hàng hóa

77662_1

oVào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng

77662_2

oChứng từ in ra như sau:

77662_3

NOTE_iconnote   Lưu ý: Với các mẫu hóa đơn khởi tạo từ các phiên bản cũ thì khi chuyển đổi lên phiên bản R29, các mặt hàng có tính chất Chỉ là diễn giải vẫn được đánh số thứ tự khi in ra.