Khi điều chuyển CCDC sang phòng ban khác, Kế toán muốn chọn lại TK chi phí phân bổ và ưu tiên phân bổ theo TK chi phí mới

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Khi điều chuyển CCDC sang phòng ban khác, Kế toán muốn chọn lại TK chi phí phân bổ và ưu tiên phân bổ theo TK chi phí mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, khi thưc hiện phân bổ CCDC mà trong tháng có chứng từ điều chuyển thì chương trình ưu tiên phân bổ cho Đối tượng, TK chi phí, Khoản mục chi phí của đơn vị chuyển đến để kế toán không mất công phải sửa lại Đối tượng phân bổ, TK chi phí, Khoản mục chi phí trên chứng từ phân bổ.

Cách thực hiện

Có mã CCDC đã khai báo như sau:

109928_1

CCDC đã phân bổ tháng 7

109928_2

Thực hiện điều chuyển CCDC sang phòng ban khác

109928_3

Thực hiện phân bổ CCDC tháng 8

109928_4

NOTE_iconnote   Lưu ý:

Chỉ thực hiện với CCDC có 1 đơn vị sử dụng

Chỉ thực hiện với CCDC đang phân bổ cho phòng ban

Chứng từ điều chuyển công cụ dụng cụ phải nhập tối thiểu một trong hai giá trị: TK chi phí hoặc Khoản mục chi phí