Kế toán mong muốn mã số thuế được nhập ở tab chứng từ ghi nợ trên chứng từ bán hàng sẽ tự động lấy sang tab hóa đơn để không mất thời gian nhập lại

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán mong muốn mã số thuế được nhập ở tab chứng từ ghi nợ trên chứng từ bán hàng sẽ tự động lấy sang tab hóa đơn để không mất thời gian nhập lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn chưa thu tiền, chương trình tự động lấy thông tin mã số thuế của đối tượng khách hàng đã nhập ở tab chứng từ ghi nợ sang tab hóa đơn để không phải nhập hai lần.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng:

88690_1

Tích chọn sang tab Hóa đơn

88690_2