Khi nhập khẩu chứng từ từ Excel, kế toán muốn phần mềm ngầm định tích chọn bắt buộc TK Nợ, TK Có để tránh tình trạng kế toán quên không nhập thông tin tài khoản, dẫn đến sai số liệu lên báo cáo

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Khi nhập khẩu chứng từ từ Excel, kế toán muốn phần mềm ngầm định tích chọn bắt buộc TK Nợ, TK Có để tránh tình trạng kế toán quên không nhập thông tin tài khoản, dẫn đến sai số liệu lên báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập khẩu chứng từ từ Excel, chương trình ngầm định tích chọn bắt buộc TK Nợ, TK Có để tránh tình trạng kế toán quên không nhập thông tin tài khoản, dẫn đến sai số liệu lên báo cáo.

Cách thực hiện

Chương trình thực hiện cho tất cả các loại chứng từ nhập khẩu từ excel:

1.Phiếu thu

2.Phiếu chi

3.Thu tiền gửi

4.Chi tiền gửi

5.Mua hàng qua kho

6.Mua hàng không qua kho

7.Mua hàng nhiều hóa đơn qua kho

8.Mua hàng nhiều hóa đơn không qua kho

9.Mua dịch vụ

10. Hàng mua trả lại qua kho

11. Hàng mua trả lại không qua kho

12. Hàng mua giảm giá

13. Chuyển kho

14. Nhập kho

15. Xuất kho

16. Chứng từ nghiệp vụ khác

17. Bán hàng

18. Hàng bán bị trả lại

19. Hàng bán giảm giá

Cụ thể: khi nhập khẩu chứng từ từ excel, tại bước 2. Ghép dữ liệu:

109929_2

Chi tiết cách nhập khẩu chứng từ từ excel vui lòng xem tại đây