Kế toán tổng hợp muốn khi thực hiện đổi loại chứng từ mua hàng nhập kho (đã cất) sang chứng từ mua hàng không qua kho thì tài khoản kho tự động đổi sang TK chi phí đã khai báo trong danh mục để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán tổng hợp muốn khi thực hiện đổi loại chứng từ mua hàng nhập kho (đã cất) sang chứng từ mua hàng không qua kho thì tài khoản kho tự động đổi sang TK chi phí đã khai báo trong danh mục để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, khi đổi loại chứng từ từ mua hàng qua kho sang mua hàng không qua kho và ngược lại thì chương trình tự động cập nhật lại TK kho/TK chi phí phù hợp với từng vật tư và từng loại chứng từ để kế toán không mất công phải sửa lại tài khoản.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa

93141_1

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng: thêm mới chứng từ Mua hàng nhập kho

93141_2

Đổi sang loại Mua hàng trong nước không qua kho

93141_3