Kế toán công nợ muốn lấy được thông tin Mã số thuế khách hàng lên Biên bản đối chiếu xác nhận công nợ để phân biệt các khách hàng trùng tên hoặc trùng địa chỉ khi gửi xác nhận công nợ mỗi tháng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán công nợ muốn lấy được thông tin Mã số thuế khách hàng lên Biên bản đối chiếu xác nhận công nợ để phân biệt các khách hàng trùng tên hoặc trùng địa chỉ khi gửi xác nhận công nợ mỗi tháng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung trường Mã số thuế khách hàng lên sửa mẫu Biên bản đối chiếu xác nhận công nợ phải thu/phải trả nhằm mục đích phân biệt các khách hàng/nhà cung cấp trùng tên hoặc trùng địa chỉ khi gửi xác nhận công nợ mỗi tháng.

Cách thực hiện

Chương trình bổ sung trường Mã số thuế cho các mẫu báo cáo:

oBiên bản đối chiếu và xác nhận công nợ (trong Báo cáo\Bán hàng)

oBiên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả (trong Báo cáo\Mua hàng)

Ví dụ: mẫu Biên bản đối chiếu xác và nhận công nợ (trong Báo cáo\Bán hàng)

oIn một mẫu Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ, tích vào Sửa mẫu:

93143_3

oTại vị trí cần hiển thị trường AccountObjectTaxCode , xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường AccountObjectTaxCode, kéo vào vị trí cần hiển thị.

oTrường CAccountObjectTaxCode sẽ lấy lên Mã số thuế của Khách hàng khai báo trong Danh mục\Đối tượng.

oSau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ in ra như sau:

93143_2