[SMEFIVE-10691] - Khi nhập kho thành phẩm, kế toán mong muốn phần mềm không cập nhật giá từ danh mục VTHH lên chứng từ để đảm bảo số liệu giá thành được chính xác.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

[SMEFIVE-10691] - Khi nhập kho thành phẩm, kế toán mong muốn phần mềm không cập nhật giá từ danh mục VTHH lên chứng từ để đảm bảo số liệu giá thành được chính xác.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung tùy chọn không tự động lấy đơn giá mua từ danh mục VTHH lên chứng từ nhập kho thành phẩm để đảm bảo số liệu giá thành được chính xác.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa khai báo mã hàng như sau:

109930_2

Vào Hệ thống\Tùy chọn\5.Vật tư hàng hóa:

109930_1

oNếu tích chọn "Không tự động lấy đơn giá mua khi lập chứng từ nhập kho thành phẩm" thì khi lập chứng từ Nhập kho thành phẩm chương trình sẽ không tự lấy đơn giá mua khai báo trong Danh mục\Vật tư hàng hóa lên đơn giá trên chứng từ.

109930_3

oNếu không tích chọn "Không tự động lấy đơn giá mua khi lập chứng từ nhập kho thành phẩm" thì khi lập chứng từ Nhập kho thành phẩm chương trình sẽ tự lấy đơn giá mua khai báo trong Danh mục\Vật tư hàng hóa lên đơn giá trên chứng từ (giống như trước đây chương trình đang làm).

109930_4