Kế toán muốn Thuyết minh báo cáo tài chính lấy số liệu đúng ở chỉ tiêu 4. Phải thu khác và chỉ tiêu 19. Phải trả khác theo TT200/2014/TT-BTC để không mất thời gian tự thiết lập công thức

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn Thuyết minh báo cáo tài chính lấy số liệu đúng ở chỉ tiêu 4. Phải thu khác và chỉ tiêu 19. Phải trả khác theo TT200/2014/TT-BTC để không mất thời gian tự thiết lập công thức

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính, chương trình tự động thiết lập công thức ở chỉ tiêu 4. Phải thu khác và chỉ tiêu 19. Phải trả khác theo TT200/2014/TT-BTC để không mất thời gian tự thiết lập công thức.

Chi tiết thay đổi

Vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính

oVới chỉ tiêu 4. Phải thu khác

99958_3

oVới chỉ tiêu 19. Phải trả khác

99958_4

NOTE_iconnote   Lưu ý: nếu kế toán đã tự sửa lại công thức theo nhu cầu thưc tế tại doanh nghiệp thì khi nâng cấp dữ liệu lên phiên bản mới, công thức đã tự thiết lập được giữ nguyên.