Kế toán muốn in chứng từ kế toán trên chứng từ chuyển tiền nội bộ thể hiện được cả số tiền chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ bình quân tức thời để phản ánh được đầy đủ các bút toán hạch toán trên chứng từ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn in chứng từ kế toán trên chứng từ chuyển tiền nội bộ thể hiện được cả số tiền chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ bình quân tức thời để phản ánh được đầy đủ các bút toán hạch toán trên chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép in chứng từ kế toán trên chứng từ chuyển tiền nội bộ thể hiện được cả số tiền chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ bình quân tức thời để phản ánh được đầy đủ các bút toán hạch toán trên chứng từ.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Ngân hàng\Chuyển tiền nội bộ

113152_1

Chứng từ in ra như sau

113152_3