Kế toán muốn có thông tin số fax và số điện thoại khách hàng trên Thông báo công nợ để thuận tiện trong quá trình gửi Thông báo công nợ xác nhận nợ với khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn có thông tin số fax và số điện thoại khách hàng trên Thông báo công nợ để thuận tiện trong quá trình gửi Thông báo công nợ xác nhận nợ với khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép in được thông tin số fax và số điện thoại khách hàng trên Thông báo công nợ để thuận tiện trong quá trình gửi Thông báo công nợ xác nhận nợ với khách hàng.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Bán hàng\Thông báo công nợ: xem báo cáo và Sửa mẫu

88691_3

Trường EmailAddress sẽ lấy lên Email, trường Fax sẽ lấy lên số Fax, trường Mobile sẽ lấy lên ĐT di động (của khách hàng là cá nhân), trường Tel sẽ lấy lên ĐT cố định (của khách hàng là cá nhân) hoặc Điện thoại (của khách hàng là tổ chức) được khai báo trong Danh mục\Đối tượng\Khách hàng.

Mẫu Thông báo công nợ sau khi được sửa mẫu

88691_1