Kế toán mong muốn phân quyền cho nhân viên kinh doanh không được xuất khẩu chứng từ bán hàng ra file excel để tránh xuất khẩu nhiều dữ liệu ra đối tượng bên ngoài, lộ thông tin giá bán

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán mong muốn phân quyền cho nhân viên kinh doanh không được xuất khẩu chứng từ bán hàng ra file excel để tránh xuất khẩu nhiều dữ liệu ra đối tượng bên ngoài, lộ thông tin giá bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép phân cho người dùng không được xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra Excel để bảo mật thông tin.

Cách thực hiện

Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn: phân quyền cho 1 vai trò bất kỳ

108086_4

Gán vai trò vừa phân quyền cho người dùng

108086_2

Đăng nhập bằng người dùng vừa được gán vai trò và thực hiện xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel

108086_3