Kế toán muốn trên lệnh sản xuất, khi chọn thành phẩm thì tự động chọn đối tượng THCP tương ứng, đồng thời khi cất lệnh sản xuất phần mềm cảnh báo khi chọn sai đối tượng THCP để chọn lại cho đúng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn trên lệnh sản xuất, khi chọn thành phẩm thì tự động chọn đối tượng THCP tương ứng, đồng thời khi cất lệnh sản xuất phần mềm cảnh báo khi chọn sai đối tượng THCP để chọn lại cho đúng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi chọn mã thành phẩm trên lệnh sản xuất thì chương trình ngầm định chọn đối tượng THCP tương ứng, khi chọn mã thành phẩm mà chọn sai đối tượng THCP thì phần mềm cảnh báo để kế toán chọn lại cho đúng.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí: khai báo các đối tượng THCP

88688_1

Vào Nghiệp vụ\Kho\Lệnh sản xuất

88688_2

Nếu chọn một đối tượng THCP cho thành phẩm AO SO MI khác với hai đối tượng đã khai báo thì khi Cất chứng từ sẽ cảnh báo

88688_4