Kế toán muốn xem được tỷ giá, giá mua nguyên tệ của hàng hóa trên sổ chi tiết mua hàng để kiểm tra nhanh được các giao dịch mua hàng đã nhập liệu đúng chưa mà không cần phải mở từng chứng từ lên để kiểm tra

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn xem được tỷ giá, giá mua nguyên tệ của hàng hóa trên sổ chi tiết mua hàng để kiểm tra nhanh được các giao dịch mua hàng đã nhập liệu đúng chưa mà không cần phải mở từng chứng từ lên để kiểm tra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi xem Sổ chi tiết mua hàng sẽ xem được tỷ giá, giá mua nguyên tệ để kiểm tra các giao dịch mua hàng đã nhập liệu mà không cần mở từng chứng từ để kiểm tra.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Mua hàng\Sổ chi tiết mua hàng

113151_4        

Trên giao diện Sửa mẫu

113151_6

Mẫu báo cáo sau khi sửa

113151_3