Kế toán muốn có thể kiểm tra lại tỷ lệ phân bổ chi phí chung trên phần mềm tính toán đã đúng hay chưa, từ tỷ lệ này đã phân bổ cho từng đối tượng tập hợp chi phí đúng hay chưa để không phải tự kiểm tra lại ngoài excel

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn có thể kiểm tra lại tỷ lệ phân bổ chi phí chung trên phần mềm tính toán đã đúng hay chưa, từ tỷ lệ này đã phân bổ cho từng đối tượng tập hợp chi phí đúng hay chưa để không phải tự kiểm tra lại ngoài excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép xuất khẩu được các thông tin ra Excel như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, định mức phân bổ... để phục vụ kế toán kiểm tra kết quả phân bổ chi phí chung trên phần mềm.

Cách thực hiện

Chương trình cho phép xuất khẩu được các thông tin chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, định mức phân bổ... ra excel với tất cả các loại giá thành:

oSản xuất liên tục - Giản đơn

oSản xuất liên tục - Hệ số, tỷ lệ

oCông trình

oĐơn hàng

oHợp đồng

Ví dụ: với loại Sản xuất liên tục - Giản đơn

oVào phân hệ Giá thành\Sản xuất liên tục - Giản đơn: thực hiện tính giá thành

85541_1

oFile excel xuất khẩu ra có các thông tin

85541_2