Kế toán muốn khi lập chứng từ bán hàng có thể tra cứu nhanh công nợ của khách hàng để xem khách hàng đó hiện còn nợ bao nhiêu để xem đã quá hạn mức nợ hay không còn nhắc khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn khi lập chứng từ bán hàng có thể tra cứu nhanh công nợ của khách hàng để xem khách hàng đó hiện còn nợ bao nhiêu để xem đã quá hạn mức nợ hay không còn nhắc khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi mở chứng từ bán hàng có thể tra cứu nhanh công nợ của khách hàng để xem khách hàng đó hiện còn nợ bao nhiêu để nhắc khách hàng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng

76019_1