Khi in Báo giá, kế toán muốn hiển thị được các thông tin: Tên, SĐT, Email của người liên hệ bên mua hàng và nhân viên bán hàng để dễ dàng lấy được thông tin liên hệ khi cần

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Khi in Báo giá, kế toán muốn hiển thị được các thông tin: Tên, SĐT, Email của người liên hệ bên mua hàng và nhân viên bán hàng để dễ dàng lấy được thông tin liên hệ khi cần

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm các trường tên, số điện thoại, email của người liên hệ bên mua hàng và bán hàng lên Báo giá để các bên dễ dàng lấy được thông tin liên hệ khi cần.

Cách thực hiện

Chương trình bổ sung các trường tên, số điện thoại, email của Khách hàng và Nhân viên bán hàng khi sửa các mẫu sau:

oMẫu báo giá chuyển từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 201510

oMẫu báo giá in trên chương trình MISA SME.NET 2015

Ví dụ: với mẫu báo giá chuyển từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

oHướng dẫn chuyển mẫu báo giá từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 xem tại đây

oIn mẫu Báo giá mới chuyển lên và sửa mẫu

75685_1

oTrường AccountObjectContactEmailDI sẽ lấy lên Email của người liên hệ của khách hàng, trường AccountObjectContactMobileDI sẽ lấy lên Số điện thoại của người liên hệ của khách hàng, trường AccountObjectContactNameDI sẽ lấy lên Tên người liên hệ của khách hàng, trường EmployeeEmail sẽ lấy lên Email của nhân viên bán hàng, trường EmployeeMobile sẽ lấy lên Số điện thoại của nhân viên bán hàng, trường EmployeeName sẽ lấy lên Tên nhân viên bán hàng trên chứng từ bán hàng.

oCách sửa mẫu chi tiết

75685_2

oMẫu chứng từ sau khi sửa

75685_3