Trên sổ chi tiết bán hàng, kế toán muốn biết chi tiết từng mặt hàng đã bán trên từng chứng từ bán hàng thì số tiền nguyên tệ là bao nhiêu để phục vụ lập báo cáo cho hải quan

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Trên sổ chi tiết bán hàng, kế toán muốn biết chi tiết từng mặt hàng đã bán trên từng chứng từ bán hàng thì số tiền nguyên tệ là bao nhiêu để phục vụ lập báo cáo cho hải quan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi xem sổ chi tiết bán hàng, chương trình cho phép hiển thị được thông tin đơn giá, doanh thu ngoại tệ để phục vụ lập báo cáo cho hải quan.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Bán hàng\Sổ chi tiết bán hàng:

75016_4

Giao diện Sửa mẫu

75016_2

Mẫu báo cáo sau khi sửa

75016_3