Kế toán trưởng muốn những kế toán nào không có quyền thực hiện Chi tiền mặt, tiền gửi thì không thực hiện được chức năng Trả tiền NCC

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán trưởng muốn những kế toán nào không có quyền thực hiện Chi tiền mặt, tiền gửi thì không thực hiện được chức năng Trả tiền NCC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, nhân viên không được phân quyền thực hiện Thu/Chi tiền mặt, tiền gửi sẽ không thực hiện được chức năng Thu tiền khách hàng/Trả tiền nhà cung cấp. Khi nhân viên này thực hiện Thu tiền khách hàng/Trả tiền nhà cung cấp thì phần mềm sẽ xuất hiện thông báo về việc không có quyền thực hiện chức năng.

Cách thực hiện

Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn: phân quyền cho 1 vai trò bất kỳ

74233_1

Thực hiện gán vai trò vừa phân quyền cho người dùng

74233_4

Đăng nhập bằng người dùng vừa được gán vai trò và thực hiện thu tiền khách hàng

74233_3