Kế toán mong muốn khi lập tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT thì cho phép bù trừ Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán mong muốn khi lập tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT thì cho phép bù trừ Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi đơn vị lập tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT, nếu chỉ tiêu 28a lớn hơn chỉ tiêu 28, chương trình có cảnh báo nhưng vẫn cho cất và in tờ khai để đáp ứng trường hợp bù trừ Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang của dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)

101531_1