Kế toán mong muốn khi không được phân quyền thì kế toán kho không thể sửa/xóa được định mức nguyên vật liệu trên danh mục VTHH và khi lập lệnh sản xuất để kiểm soát tốt hơn định mức NVL đã khai báo

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán mong muốn khi không được phân quyền thì kế toán kho không thể sửa/xóa được định mức nguyên vật liệu trên danh mục VTHH và khi lập lệnh sản xuất để kiểm soát tốt hơn định mức NVL đã khai báo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi không được phân quyền thì kế toán kho không thể sửa/xóa được định mức nguyên vật liệu trên danh mục VTHH và lệnh sản xuất để kiểm soát tốt hơn định mức NVL đã khai báo.

Cách thực hiện

Chương trình sẽ cho phép người dùng phân quyền quản lý mẫu trên tất cả các giao diện nhập liệu chứng từ có chức năng ẩn hiện cột nhập liệu

Ví dụ: với chứng từ Lệnh sản xuất

oKế toán trưởng đã sửa mẫu giao diện nhập liệu chứng từ Lệnh sản xuất như sau:

109981_7

oMẫu chứng từ sau khi sửa

109981_8

oThực hiện phân quyền cho vai trò Kế toán kho

109981_2

oThực hiện gán vai trò vừa phân quyền cho người dùng

109981_3

o Đăng nhập bằng người dùng vừa được gán vai trò và thêm mới Lệnh sản xuất

109981_9