Kế toán muốn khi tạo dữ liệu kế toán, phần mềm cảnh báo người dùng nhập thông tin mã số thuế để in báo cáo, chứng từ hiển thị được đầy đủ thông tin của doanh nghiệp

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn khi tạo dữ liệu kế toán, phần mềm cảnh báo người dùng nhập thông tin mã số thuế để in báo cáo, chứng từ hiển thị được đầy đủ thông tin của doanh nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi tạo dữ liệu kế toán mới mà kế toán quên không nhập mã số thuế thì chương trình sẽ có cảnh báo.

Cách thực hiện

Vào Tệp\Tạo mới dữ liệu kế toán, tại bước 2. Thông tin doanh nghiệp

103364

Nếu chọn Yes thì chương trình vẫn hiển thị giao diện của bước 2. Thông tin doanh nghiệp để kế toán nhập Mã số thuế

Nếu chọn No thì chương trình sẽ chuyển đến giao diện của bước 3. Lĩnh vực hoạt động